JG International 韩国

- 驾驶员椅

- 防火卷帘


2005以来,一直致力于提供junggum海洋家具,A0级的快门,海上/船的驾驶员座椅

2 0 0 5 lái zhí zhì gōng j u n g g u m hǎi yáng jiā A 0 de kuài mén hǎi shang / chuán de jià shǐ yuán zuò

Also, manufacturing & engineering for oil degreaser that can be used for oil tan, shipyard, etc.

另外,制造工程油脱脂剂,可用于油潭,造船厂等。


JG 1.png   JG2.png

打印此页     关闭